imageimage

Corporate Bond

For Investors who holding idle funds, corporate bond is considered as a safe investment product with higher profit comparing to bank savings. As a distributor, VDSC assure to offer to our Clients a list of corporate bonds which are carefully evaluated and selected from prestigious issuers and guarantee to find buyers for distributed bonds at any time within bond tenor. Accordingly, Clients could make a plausible choice regarding to their demand as well as short-term/long-term financial planning.


[object Object],[object Object]
Trái phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí
Hưng Thịnh Quy Nhơn
Tổ chức phát hành
Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn
Loại hình doanh nghiệp
Công ty cổ phần chưa đại chúng

Ngày phát hành

Đợt 1: Ngày 03/02/2021
Đợt 2: Ngày 02/04/2021

Tổng số lượng trái phiếu phát hành

1,000,000 Trái phiếu


Tổng giá trị phát hành

1,000,000,000,000 VNĐ


Mục đích phát hành

Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức phát hành; và/ hoặc
Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Tổ chức phát hành. Cụ thể, số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu để đầu tư và phát triển Dự án Hải Giang Merry Land.


Điều kiện, điều khoản của Trái phiếu

Kỳ hạn trái phiếu: 36 tháng
Mệnh giá: 1,000,000 VNĐ/ Trái phiếu
Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và được bảo lãnh thanh toán.
Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ và không niêm yết.
Lãi suất danh nghĩa dự kiến:
-  Lãi suất cố định áp dụng cho 4 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 10.5%/ năm.
-  Lãi suất cố định áp dụng cho 4 Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau 4 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 11.0%/ năm.      
-  Lãi suất cố định áp dụng cho 4 Kỳ Tính Lãi cuối cùng: 11.5%/ năm.
Kỳ tính lãi: Là mỗi thời hạn kéo dài 3 tháng liên tục bắt đầu từ Ngày phát hành đến Ngày đáo hạn (hoặc ngày Trái phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc).

Mua lại

Tổ chức phát hành thực hiện mua lại Trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người sở hữu trái phiếu khi xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm.Giao dịch Trái phiếu

Nhà đầu tư được quyền yêu cầu Tổ chức phát hành mua lại trước hạn số Trái phiếu đang lưu hành tại (i) thời điểm kết thúc tháng thứ 18 kể từ Ngày phát hành; và (ii) tại thời điểm kết thúc tháng thứ 24 kể từ Ngày phát hành; và (iii) tại thời điểm kết thúc tháng thứ 30 kể từ Ngày phát hành với số lượng Trái phiếu được Tổ chức phát hành mua lại trước hạn tại mỗi thời điểm mua lại là tối đa là 25% tổng số lượng Trái phiếu đang lưu hành tính tại mỗi thời điểm mua lại đó.  


Biểu suất sinh lợi Mua nắm giữ một năm

Suất sinh lợi Gói mua nắm giữ 1 năm (%/Năm): 9.2%
Thời hạn: 1 Năm
Gói Mua nắm giữ một năm: Rồng Việt sẽ tìm bên mua lại Trái phiếu vào ngày tròn 1 năm kể từ ngày mua.


Biểu Suất sinh lợi theo Gói Thanh khoản

Thời hạn (Tháng) Suất sinh lợi gói cố định (%/Năm)Hợp đồng tương lai Trái phiếu chính phủ 
Không kỳ hạn                                0.10%0.10%
016.00% 6.00%
026.70% 6.40%
037.20% 6.80%
047.50% 7.10%
057.80% 7.40%
068.10% 7.70%
078.20% 7.80%
088.30% 7.90%
098.40% 8.00%
108.50% 8.10%
118.60% 8.20%
12

8.70%     

8.30%

Gói cố định: Rồng Việt sẽ tìm bên mua lại Trái phiếu vào một ngày xác định.
Gói linh hoạt: Rồng Việt sẽ tìm bên mua lại Trái phiếu vào bất kỳ ngày nào theo nhu cầu của Khách hàng.

Trái phiếu Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HTN)

Tổ chức phát hành
Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Mã cổ phiếu: HTN)

Loại hình doanh nghiệp
Công ty đại chúng


Ngày phát hành

Ngày 31/12/2021

Tổng số lượng trái phiếu phát hành

300,000 Trái phiếu


Tổng giá trị phát hành

300,000,000,000 VNĐ


Mục đích phát hành

Tăng quy mô hoạt động của Tổ chức phát hành;

Thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của tổ chức phát hành đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ trái phiếu.


Điều kiện, điều khoản của Trái phiếu

Kỳ hạn trái phiếu: 01 năm
Mệnh giá: 1,000,000 VNĐ/ Trái phiếu
Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo
Hình thức trái phiếu:  Bút toán ghi sổ
Lãi suất trái phiếu: 10.5%/ năm.

Mua lại

Tổ chức phát hành thực hiện mua lại Trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người sở hữu trái phiếu khi xày ra bất kỳ sự kiện vi phạm.


Giao dịch trái phiếu

Nhà đầu tư chuyên nghiệp

 

Biểu Suất sinh lợi Mua Giữ đến Khi đáo hạn Trái phiếu

Thời gian muaLãi suất
Từ 19/01-15/02/22                                              10.50%
Từ 16/02-15/03/22
10.00%
Từ 16/03-15/04/229.50%
Từ 16/04-15/05/229.25%
Từ 16/05-15/06/229.00%
Từ 16/06-15/07/228.75%
Từ 16/07-15/08/228.50%
Từ 16/08-15/09/228.25%
Từ 16/09-15/10/228.00%
Từ 16/10-15/11/227.75%
Từ 16/11-31/12/227.50%

Đây là biểu Suất sinh lợi áp dụng trong trường hợp Khách hàng mua trái phiếu và không sử dụng gói thanh khoản của Rồng Việt.

Bond of Hung Thinh Quy Nhon Service Entertainment Joint Stock Company
Issuer Name
Hung Thinh Quy Nhon Service Entertainment Joint Stock Company
Company Type
Joint stock company

Issue date

03 Feb 2021

Total Issue Volume

500,000 bonds


Total Issue Amount

VND 500,000,000,000


Issuance Purpose

  • To widen the Issuer’s operating scale; and/or
  • To invest in the Issuer’s programs and projects. Specifically, the proceeds from the bond offering to invest and develop Hai Giang Merry Land Project

Conditions and Terms

Bond Tenor: 36 months
Par Value: VND 1,000,000/bond
Bond Type: Secured and non-convertible bond, and without warrant, secured by property and guaranteed by payment.
Bond form: Book entry & Unlisted
Nominal Interest Rate: 

  • Fixed interest rate for the first 4 Interest Periods: 10.5%/year.
  • Fixed interest rate for the next 4 Interest Periods after the first 4 Interest Periods: 11.0%/year.      
  • Fixed interest rate for the last 4 Interest Periods: 11.5%/year.

Interest calculation period: is each period lasting for 3 consecutive months starting from the issue date to the maturity date (or the date the bond is redeemed prior to maturity whether it is voluntary or compulsory).


Repurchase Agreement

Issuer would repurchase the issued bonds prematurely in accordance with bondholders’ request towards any occurrence of infringing events.


Bond Trading Conditions

Investors have the right to request the Issuing Organization to buy back the outstanding Bonds before the maturity date at (i) at the end of the 18th month from the Issue Date; and (ii) at the end of the 24th month from the Issue Date; and (iii) at the end of the 30th month from the Issuing Date with the number of Bonds bought back by the Issuer before maturity at each time of redemption is up to 25% of the total outstanding amount of Bonds caculated at each time of such redemption.Interest Rate schedule

Term (Month) Fixed Package (%/p.a.)Flexible Package (%/p.a.) 
Non-term0.10%0.10%
016.00%6.00%
026.70%6.40%
037.20%6.80%
047.50%7.10%
057.80%7.40%
068.10%7.70%
078.20%7.80%
088.30%7.90%
098.40%8.00%
108.50%8.10%
118.60%8.20%
128.70%8.30%

Fixed Package: VDSC will find a buyer to repurchase bonds on a specified date.

Flexible Package: VDSC will find a buyer to repurchase bonds on any day according to the Client's need.

Bond of Hung Thinh Incons Joint Stock Company
Issuer Name:
Hung Thinh Incons Joint Stock Company (Ticker: HTN)
Company Type:
Joint stock company

Issue date

31 Dec 2020

Total Issue Volume

300,000 bonds


Total Issue Amount

VND 300,000,000,000


Issuance Purpose

  • To widen the Issuer’s operating scale;
  • To invest in the Issuer’s programs and projects pursuant to government’s requirements of capital mobilization by bond issuance.

Conditions and Terms

Bond Tenor: 01 year
Par Value: VND 1,000,000/bond
Bond Type: Secured and non-convertible bond, and without warrant
Bond form: Book entry
Nominal Interest Rate:  10.5% p.a.


Repurchase Agreement

Issuer would repurchase the issued bonds prematurely in accordance with bondholders’ request towards any occurrence of infringing events.


Bond Trading Conditions

The issued bonds are only offered to less than one hundred (100) investors, excluding professional investors - domestic organizations and individuals, foreign organizations headquartered in Vietnam, and foreign individuals as prescribed by law.


Interest Rate schedule according to the liquidity package

Term (Month) Fixed Package (%/p.a.)Flexible Package (%/p.a.) 
Non-term                         0.10%                            0.10%
015.30%    5.30%
026.00% 5.70%
036.50% 6.10%
046.90% 6.50%
057.20% 6.80%
067.70% 7.30%
077.80% 7.40%
087.90% 7.50%
098.10% 7.70%
108.20% 7.80%
118.30% 7.90%

Fixed Package: VDSC will find a buyer to repurchase bonds on a specified date.

Flexible Package: VDSC will find a buyer to repurchase bonds on any day according to the Client's need.

Buy-Hold-to-Maturity Rate Schedule

TimeInterest rate
18 Jan 2021 - 14 Feb 202110.50%
15 Feb 2021 - 14 Mar 20219.75%
15 Mar 2021 - 14 Apr 20219.50%
15 Apr 2021 - 14 May 20219.25%
15 May 2021 - 14 Jun 20219.00%
15 Jun 2021 - 14 Jul 20218.75%
15 Jul 2021 - 14 Aug 20218.50%
15 Aug 2021 - 14 Sep 20218.25%
15 Sep 2021 - 14 Oct 20218.00%
15 Oct 2021 - 14 Nov 20217.50%
15 Nov 2021 - 31 Dec 20217.00%

This is the Rate schedule applicable in case customers buy bonds and do not use VDSC's liquidity package

 

undefined
ONLINE TRADING SYSTEMundefined
undefined
VDSC'S COUNTERSundefined